Sunday, April 04, 2004

Markkinaehtoista terveydenhuoltoa

Perusidea:


Lähetetään ihmisille matskua, jonka manipuloi heitä elämään terveemmin.Matskun tuotanto ja jakelu järjestetään niin, että yrityksille annetaan tietyn periodin ajaksi kohderyhmä sekä rahaa. Periodin päätyttyä vertaillaan kohderyhmien sairaanhoitokustannuksia. Sen yrityksen markkinaosuutta kasvatetaan, jonka propaganda ehkäisee sairauksia tehokkaimmin.


Alkutoimet:


Ensin Keskuskomitea jakaa ihmiset ryhmiin iän, sukupuolen, siviilisäädyn, koulutuksen, ammatin, varallisuuden jne. mukaan. Terveyshistoriaa otetaan mukaan sen verran, kuin tietosuojalaki sallii (esim. saattaa olla kiellettyä kertoa, että joku on elämänsä aikana kärsinyt sydänkohtauksen. Jos kyseinen henkilö saisi sydänkohtauksesta toipuneille suunnatun monisteen, salaisuus paljastuisi.)

Ryhmäjako tehdään niin, että kunkin ryhmän jäsenillä on mahdollisimman samanlainen riskiprofiili sairauksien suhteen. Esim. työttömillä voi olla suurempi riksi sortua viinaan kuin työssäkäyvillä, mutta 40-v. ja 41-v. välinen ero lienee marginaalinen. Propagandan suunnittelussa otetaan huomioon ryhmäkohtaiset erot. Ryhmät jaetaan yritysten kesken jollain kriteerillä.


Propaganda:


Yritykset päättävät, millaista propagandaa ne lähettävät.
Yritykset päättävät myös monisteiden määrän periodin aikana.


Vaikuttavuuden arviointi:


Kunkin kohderyhmän jäsenistä jätetään 1/10 projektin ulkopuolelle. Tämä 1/10-ryhmä valitaan satunnaisotannalla periodin alussa.

Lopussa lasketaan kohderyhmän aiheuttamat kustannukset sairaanhoitojärjestelmälle. Kustannuksista poistetaan suuret kertaluontoiset erät, kuten pitkää sairaalahoitoa vaativat tapaukset, joita tulee harvemmin kuin kerran periodissa. Jos propagandaryhmän kustannukset ovat pienempiä kuin 1/10-ryhmän, on propaganda tehnyt tehtävänsä.

No comments: